Volejte: 581 772 800 606 621 521Nákupní košík

počet položek: 0
cena s DPH: 0 Kč

Přihlášení zákazníka

Přihlašovací údaje

Kontaktní formulář

Upozornění: Dotazy týkající se již uskutečněných objednávek zadávejte přes systém vzkazů u detailu objednávky. Jen tak mohou být spolehlivě řešeny. Ostatní dotazy přes následující formulář. Děkujeme.
Klikněte pro zobrazení kódu.

Tipy od nás

VK 33 PLAN 600x500

Produkt: VK 33 PLAN 600x500
Cena: 4 114 Kč

DUCO 1/2x1bar pojistný ventil

Produkt: DUCO 1/2x1bar pojistný ventil
Cena: 170 Kč

10020030101 Podomítkový modul CAE 750 pákový dvoucestný

Produkt: 10020030101 Podomítkový modul CAE 750 pákový dvoucestný
Cena: 4 099 Kč

QK450 Silfra

Produkt: QK450 Silfra
Cena: 2 299 Kč
QK450 Silfra

Sprch. dveře GDOP1, 90cm

Produkt: Sprch. dveře GDOP1, 90cm
Cena: 5 445 Kč
Sprch. dveře GDOP1, 90cm

Navigace:

VTPReklamace


Reklamační řád

1   Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Zákazníkem a Společností VTP velkoobchod.

2   Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci.  V případě je-li Zákazníkem spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce.

3   Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro Zákazníka Spotřebitele.

- Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li Zákazníkem spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá Společnost VTP velkoobchod za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Zákazníkem, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci Zákazníkem. Společnost VTP velkoobchod může tuto dobu v dohodě se Zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede Společnost VTP velkoobchod v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Zákazníkem.

4   Společnost VTP velkoobchod může záruční dobu u vybraného druhu zboží prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné záruční doby a případně prodloužené záruční lhůty.

5   U vybraných produktů je výrobcem záruka pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelem, omezena.

6   Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Společnosti VTP velkoobchod.

7   Zákazník může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídly Společnosti VTP velkoobchod. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Zákazníka (zpáteční adresa, telefonní číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

8   Zákazník doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném zboží (pokud zboží sériové číslo má).

9   Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

10 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Zákazník vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo Zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

11 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo společností VTP velkoobchod nebo výrobcem určeno,

d) zanedbáním péče o zboží,

e) tím, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

f) tím, že zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

12 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Zákazníkem (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

13 Společnost VTP velkoobchod má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

14 Je-li Zákazník spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor se Smlouvou"), má Zákazník právo na to, aby Společnost VTP velkoobchod bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

15 Shodou se Smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, společností VTP velkoobchod, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Společnost VTP velkoobchod pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

16 Je-li Zákazník spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

a)           jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový        postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Smlouvy,

b)           jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy, tatáž práva Zákazníkovi spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné,    jestliže však Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání,               jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c)            jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Zákazník spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

17 V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

18 Je-li Zákazníkem spotřebitel, o reklamaci Společnost VTP velkoobchod rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace zboží Společnost VTP velkoobchod vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace Zákazníkem. Po uplynutí této lhůty má Zákazník spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná k Zákazníkovi, který je podnikatel a tudíž jeho vztah se Společností VTP velkoobchod upravuje obchodní zákoník.

19 Společnost VTP velkoobchod vydá Zákazníkovi spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

20 V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Zákazník spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

21 Je-li Zákazník podnikatel:

a)                Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Společnost VTP velkoobchod se Zákazníkem dohodnout na              přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

b)                Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Společnost VTP velkoobchod je oprávněna vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo    podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

22 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je Zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

23 O vyřízení reklamace Společnost VTP velkoobchod upozorní Zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Zákazníka.

24 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla reklamce vyřízena, resp. do jednoho měsíce od vyrozumění o vyřízení reklamace provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Společnost VTP velkoobchod oprávněna účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

25 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Zákazník povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.Kontaktujte nás: 581 772 800, 606 621 521

Zprávy pro Vás